MUNGO: Żłobek & Przedszkole & Szkoła Rodzenia Bydgoszcz

Regulamin

 1. Administratorem danych osobowych MUNGO – Żłobek & Przedszkole Szkoła Rodzenia, ul. Moniuszki 7, 85-092 Bydgoszcz, mail: biuro@mungo.pl
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z MUNGO – Żłobek & Przedszkole & Szkoła Rodzenia, ul.
  Moniuszki 7, 85-092 Bydgoszcz, mail: biuro@mungo.pl
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu w celu ułatwienia z Państwem kontaktu w związku z wysłaniem zapytania.
 4. Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  – prawo do sprostowania danych osobowych,
  – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi zawarta umowa między stronami.